Skip to main content

Shuangxi Creek and Keelung River

Unit: 10,000 tons /year

Draw-off point 2018 2019 2020 2021 2022 5-year average
Gongliao Weir(Shuangxi Creek) 2,238 1,891 1,761 2,206 2,124 2,044
Badu Pumping Station(Keelung River) 4,513 5,867 4,571 4,780 4,209 4,788

Xindian River

Unit: 10,000 tons /per year

Draw-off point 2018 2019 2020 2021 2022 5-year average
Zhitan Dam(Xindian River) 67,608 70,672 74,918 73,984 72,314 71,899
Qingtan Weir(Xindian River) 19,986 18,508 19,465 18,947 17,868 18,955

Dahan River

Unit: 10,000 tons /per year

Draw-off point 2018 2019 2020 2021 2021 5-year average
Shihmen Reservoir Taoyuan
Canal
(Taoyuan Irrigation
Association)
24,361 18,303 11,113 12,426 19,234 16,824
Shihmen Reservoir Taoyuan
Canal
(Water Corporation)
3,173 2,139 6,564 2,489 1,574 2,550
Shihmen Reservoir Taoyuan
Canal
(Shihmen Irrigation
Association)
9,206 8,027 5,340 3,785 7,704 6,844
Shihmen Reservoir Taoyuan Canal
(Water Corporation)
20,954 21,283 23,669 24,686 21,382 21,384
Second Raw Water
pumping Station
7,025 6,430 6,003 4,234 3,717 5,482
Zhongzhuang Weir
(Dahan River)
2,416 1,740 434 84 562 1,006
Yushan Weir
(Dahan River)
20,144 19,838 15,609 16,374 17,807 17,954
Sanxia River Water
Pumping Station
(Sanxia River)
8,565 9,281 8,999 8,721 10,749 9,285

Touqian River

Unit: 10,000 tons /per year

Draw-off point 2018 2019 2020 2021 2022 5-year average

Shangping Weir
(from Zhudong Canal toBaoshan Reservoir)

3,275 3,329 1,786 1,924 3,252 2,713
Shangping Weir
(Baoshan Second Reservoir)
8,706 9,864 7,644 9,483 8,748 8,889
Shangping Weir
(lrrigation Area of Zhudong Canal)
2,730 2,886 2,493 1,259 2,530 2,380
iugang Canal
(lrrigation Area of Jiugang Canal)
- 4,958 3,350 2,158 6,974 4,360
Long'en Weir(Water Corporation) 5,391 5,559 5,838 6,002 7,035 5,965
Long'en Weir
(lrrigation Area of Long'en Canal)
1,843 6,286 300 636 1,361 913