Catchment Rainfall Statistics

Last Updated:2021-07-12 Visitors:2770

Shuangxi Creek and Keelung River

Unit:mm
Region Rain Station 2015 2016 2017 2018 2019 5-year average
Gongliao Weir
(Shuangxi)

Jilin Elementary School

4,245

6,440

5,861

6,246

5,232

5,605

Shang Lin Elementary School

3,907

4,934

3,568

4,005

3,859

4,055

Shuangxi

3,507

4,524

4,067

4,129

3,768

3,990

Badu Pumping Station
(Keelung River)

Huoshaoliao

4,841

4,947

4,752

4,404

4,524

4,694

Sandiaoling

4,031

4,872

4,385

4,139

3,987

4,283

Ruifang

3,926

3,992

4,634

4,281

4,287

4,224

Xindian River

Unit:mm
Region/strong> Rain Station 2015 2016 2017 2018 2019 5-year average
Feitsui Reservoir
(Beishi Creek)

Feitsui

3,287

3,854

3,056

3,051

2,551

3,160

Pinglin

3,287

4,024

3,002

2,725

2,769

3,161

Shisangu

3,243

3,980

2,831

2,985

2,830

3,174

Jiuqionggen

3,794

3,557

3,327

3,019

2,845

3,308

Bihu

4,107

4,648

3,720

2,913

3,293

3,736

Taiping

4,548

6,058

5,010

5,292

3,671

4,916

Guishan Dam
(Nanshi Creek)

Fushan

3,947

3,945

3,419

2,883

2,935

3,426

Lansheng Bridge

4,003

5,098

4,361

3,520

3,024

4,001

Tonghou

4,155

4,702

4,507

3,812

3,403

4,116

Dahan River

Unit:mm
Region Rain Station 2015 2016 2017 2018 2019 5-year average
Sankeng Pumping Station
(Sanxia River)

Dabau

3,631

3,890

3,196

2,606

3,397

3,344

Xiongkongshan

4,295

4,952

3,256

3,431

3,814

3,950

Shihmen Reservoi
(Dahan River)

Shihmen

2,367

2,803

2,343

3,385

2,404

2,660

Xiayun

3,095

3,486

2,600

2,260

2,522

2,793

Gaoyi

2,775

2,450

1,946

2,428

1,250

2,170

Baling

2,573

2,795

1,979

1,117

1,800

2,053

Galahe

2,383

2,878

2,266

1,252

1,834

2,123

Yufeng

2,230

2,443

1,869

1,142

2,543

2,045

Baishi

2,113

2,576

1,884

858

2,366

1,959

Zhenxibao

2,036

2,505

2,054

1,160

2,165

1,984

Xiqiusishan

2,273

2,352

2,198

1,347

1,875

2,009

Chiduan

3,165

3,346

4,059

2,130

2,077

2,955

Touqian River

Unit:mm
Region Rain Station 2015 2016 2017 2018 2014 5-year average
Shangping Weir
(Shangping River)

Taigenan

1,937

2,665

2,242

2,337

2,481

2,332

Xueba

2,314

2,779

2,562

2,446

3,008

2,622

Bailan

2,237

3,012

2,590

2,150

2,918

2,581